Efteruddannelse i psykologiske psykiatriske perspektiver

NYT HOLD 5 STARTER I 2021.

METALOG udbyder 2-årig efteruddannelse for psykologer, læger og andre faggrupper (max. 25 % af deltagerantallet). Uddannelsen bygger på et transdisciplinært grundlag og kvalificerer til at forholde sig til komplekse psykologisk-psykiatriske problemstillinger. Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening til specialist uddannelsen i psykoterapi (børn) samt til specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi (det tværgående modul, personligt udviklingsarbejde, psykoterapeutiske metoder og supervision).* Der er tale om en kreativt sammensat uddannelse vekslende mellem teori, metode og organisation med henblik på personlig-faglig videreudvikling.

* Psykoterapi med børn: 12.4.4.2.2.: grundlagsteori og klinisk teori 90 timer, 12.4.2.: supervision i gruppe 60 timer, 12.4.3.: psykologens personlige udviklingsarbejde 40 timer.

* Klinisk børnepsykologi: 6.4.2.: supervision i gruppe 60 timer, 6.4.3.: personligt udviklingsarbejde 40 timer, 6.4.4.2.3.: psykoterapeutiske metoder 78 timer.

 Vi vil i det følgende beskrive efteruddannelsen mere specificeret:

 

Efteruddannelsens forankring:

Der er i Danmark et tiltagende behov for faglig opkvalificering, når det drejer sig om det stigende antal børn, der fremtræder med symptomer og adfærdsmønstre inden for det psykiatriske, sociale og klinisk-psykologiske spektrum. Der er ikke mindst i kommunerne et stort behov for viden og klinisk erfaring, når det drejer om, hvordan vi på det organisatoriske, teoretiske og metodisk plan skaber platforme for gode udviklingsprocesser. Psykologer og læger må oplagt indtage en central placering i denne faglige opkvalificerings- og udviklingsproces.

Der er således grundlag for en psykologisk-psykiatrisk efteruddannelse, der insisterer på en faglighed baseret på et bio-psyko-socialt videnskabssyn og dermed på, hvordan de biologiske, psykologiske og sociale delelementer spiller sammen på de mest udviklingsfremmende måder. Det er et videnskabssyn, der bygger på teorierne om hjernens plasticitet og som understreger, at hjernen udvikler sig i kraft af kontekstuelle forhold, i kraft af det sociale samspil i de afgørende relationer.

Overordnet set er der tale om en efteruddannelse, der bygger på en transdisciplinær videnskabstradition. Denne videnskabstradition er en videreudvikling af systemiske og narrative og traditionelle videnskabsteorier og forståelsesformer. Den fastholder, at det ikke er muligt at beskrive fænomener uafhængigt af sig selv som den, der beskriver, at enhver udforskning også må indeholde en udforskning af egne for-forståelser og grundantagelser, at individet altid er i bevægelse, dvs. i mulig forandring i kraft af samspillet i de afgørende sammenhænge. Enhver undersøgelse må derfor indeholde en undersøgelse af ændringspotentialerne, ikke blot i individet, men i kraft af bevægelserne i fællesskabet.

Efteruddannelsen baseres sig på den omstændighed, at børn og unge vokser op i et multisocialiserende samfund, dvs. i mange kontekster, som har som grundvilkår og til opgave at samarbejde om udvikling. Denne omstændighed medvirker til et fokus i efteruddannelsen på en inkluderende og samskabende tilgang, hvor børn og unge bliver opfattet som afgørende aktører i et udviklingsperspektiv.

 

Efteruddannelsens 4 grundlæggende del-elementer:

Efteruddannelsen vil give deltagerne kvalifikationer til at bidrage til udvikling i kraft af et ligeværdigt samspil mellem følgende 4 del-elementer:

 1. Teoretisk indføring i det bio-psyko-sociale/ transdisciplinære vidensskabssyn og implikationerne på det organisatoriske, metodiske og personlige plan.

2. Uddannelse i samtaler med børn og unge sammen med deres familier og/eller repræsentanter for de kontekster, hvor børn og unge udvikler sig i. At opfatte adfærd som kommunikation/ invitationer til andre vil indgå som en central del.

3. Uddannelse i en opmærksomhed på de organisatoriske og kontekstuelle faktorers betydning for de aktuelle fremtrædelsesformer til brug for en støtte til de organiseringer, som bedst understøtter udvikling.

4. Styrkelse af den enkelte deltagers personlige kvalifikationer til at indgå som en central person i et komplekst felt, der er forbundet med, at børn og unge i det moderne samfund indgår i mange kontekster, der skal samarbejde om et udviklingsperspektiv.

 

Arrangører:

METALOG repræsenteret ved psykolog Ph.d. Jørn Nielsen og børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz. Arrangørerne vil i det omfang, det skønnes relevant, inddrage fagligt kvalificerede undervisere til at forestå enkelte af modulerne i efteruddannelsen.

 

Deltagere på efteruddannelsen:

Efteruddannelsen vil især rette sig mod psykologer og læger, der arbejder indenfor kommunal tjeneste eller på regionsbaserede hospitaler. Den vil selvfølgelig også være relevant for psykologer, der på anden vis og i anden organisering arbejdsmæssigt har et fokus på børn og unge.

Efteruddannelsen vil også tilbydes til specialister og kommende specialister i børne- og ungdomspsykiatri.

25 % af pladserne vil bliver tilbudt andre relevante faggrupper, for hvem denne efteruddannelse vil kunne yderligere kvalificere til at indgå i det kommunale udviklingsarbejde, som børn og unge i udsatte positioner inviterer til.

 

Efteruddannelsens læringsstrategier:

Læringsstrategierne er baseret på efteruddannelsens videnskabstradition, der tager sit udgangspunkt i, at helheden er mere end summen af de enkelte dele: Helheden er mere end summen af de 4 dele, de teoretiske, de metodiske, de organisatoriske og de personlige del-elementer.

Efteruddannelsen vil således kvalificere deltagerne til at opbygge et fagligt overblik over, hvordan man som fagperson kan bidrage til, at disse 4 del-elementer kommer i spil på de mest udviklingsfremmende måder. At bevæge sig i denne kompleksitet ud fra et udviklingsfokuseret perspektiv er en afgørende kvalifikation i en tid, hvor fænomener vældig ofte bliver reduceret ind i meget forenklede forklaringsmodeller.

Efteruddannelsen bygger på teorierne om uanede udviklingsmuligheder, dvs. de muligheder som vi begynder at ane, når vi særligt er på udkig efter dem. Det handler om at skabe et trygt uddannelsesmiljø, hvor mulighederne for at lære det, der rækker ud over allerede etablerede lærdom, opstår i kraft af et inkluderende og kreativt miljø med fokus på brobygning mellem de 4 ovenfor beskrevne del-elementer.

Efteruddannelsen vil indeholde udarbejdelse af 4 skriftlige korte opgaver/essays, der vil blive knyttet til centrale uddannelsestemaer. Her vil tilbagemeldingen fra vores side fokusere på, hvordan deltagerne har formået at benytte teorierne til brug for en inkluderende og udviklingsbaseret praksis.

 

Efteruddannelsens overordnede teoretiske temaer:

 1. Gennemgang af de fundamentale og bærende principper bag den transdisciplinære videnskabstradition med hovedvægten lagt på implikationerne for klinisk praksis.

2. Moderne neurovidenskab, udviklings- og tilknytningsteori som baggrundsviden for formuleringerne om de uanede udviklingsmuligheder

3. Det bio-psyko-sociale videnskabssyn, hvor det organiske (biologiske) forstås som element i en fortsat cirkulær udviklingsproces i det psykosociale møde med omgivelserne.

4. Overordnet organisationsteori til brug for en metabevidsthed om bevægelserne fra en støtte- og hjælpesystem-tænkning til en udviklingssystem-orientering.

5. Gennemgang af de store diagnosegrupper indenfor børne- og ungeområdet med særligt fokus på autismespektrum forstyrrelser, ADHD, Tourette Syndrom, tilknytningsforstyrrelser samt på skizofrene og andre psykotiske forstyrrelser, affektive forstyrrelser, personlighedsforstyrrelser/ bipolære forstyrrelser, emotionelle forstyrrelser, tvangsmæssige forstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det vil i den forbindelse blive præciseret, at diagnoser ikke er forklaringer, men fremtrædelsesformer og potentielle øjebliksbilleder.

Et foreløbigt program fremgår af uddannelsesplan tilsendt Psykologforeningen i forbindelse med ansøgning om godkendelse.

 

Opbygning af uddannelsen:

Den samlede efteruddannelses varighed er på i alt 192 timer. Uddannelsen finder sted som et to-årigt forløb, hvor der årligt er 8 stk. 2-dages samlinger med undervisning og med indlagt supervision i gruppe med max 8 deltagere. 4 af samlingerne fungerer som internat. De 192 timer fordeles med minimum 90 timers klinisk grundlagsteori og minimum 48 timers supervision i gruppe. Hertil kommer personligt udviklingsarbejde: 40 timer. Mellem to-dages samlingerne mødes deltagerne i fordybningsgrupper á maks. 8 deltagere. I fordybningsgrupperne arbejder deltagerne med teoretiske og praktiske emner på baggrund af læst litteratur og på baggrund af egen praksis.

 

Supervision:

Supervision finder sted i forbindelse med to-dages samlingerne i grupper på maks. 8 deltagere. Supervisionen tilstræber at forbinde uddannelsens teoretiske forankring med deltagernes praksis til brug for personlig-faglig videreudvikling. Supervisorer vil være Søren Hertz og Jørn Nielsen, evt. med inddragelse af aut. psykolog MMD Henning Strand, der er godkendt som specialist i supervision indenfor psykoterapi på børneområdet.

 

Fordybningsgrupper:

Mellem to-dages samlingerne mødes deltagerne i fordybningsgrupper á maks. 8 deltagere. Grupperne arrangeres ved uddannelsens start og tager højde for geografiske og andre hensyn.

 

Skriftlige produkter:

Deltagelse på uddannelsen indebærer, at deltagerne to gange om året producerer et skriftligt essay (2-4 sider), der behandler emner relateret til uddannelsen og til deltagernes praksis. Se notat om essays.


Mundtlig fremlæggelse
Alle skal én gang i løbet af uddannelsen udarbejde et oplæg om et uddannelsesnært tema til fremlæggelse i den samlede gruppe. Se notat om Speakers Corner.


Datoer for det første år:

2.-3. september, 8.-9. oktober, 13.-14. november, 9.-10. december 2019
4.-5. februar, 18.-19. marts, 27.-28. april, 9.-10. juni 2020

Datoer for det andet år:

2.-3. september, 5.-6. oktober, 10.-11. november, 9.-10. december 2020
1.-2. februar, 16.-17. marts, 28.-29. april, 1.-2. juni 2021
 

Placering:

Efteruddannelsen afholdes i nærheden af Svendborg og Skælskør.
 

Pris:

35.500 kr. + moms pr. år + udgifter til overnatning i forbindelse med internat.
Kursister, som selv skal betale hele kursusafgiften og som ikke er momsregistreret, får 20 % rabat på kursusafgiften + moms. Den samlede udgift svarer således til kursusafgift eksklusiv moms.

 

Krav til godkendelse:

Kravene til godkendelse følger DP´s regler om fremmøde.

 

Yderligere oplysninger:

hertz@metalog.dk
jn@metalog.dk